SUGOI_數果網路股份有限公司 cover image
Logo of SUGOI_數果網路股份有限公司.
Logo of SUGOI_數果網路股份有限公司.
SUGOI_數果網路股份有限公司
Logo of SUGOI_數果網路股份有限公司.
SUGOI_數果網路股份有限公司
Logo of SUGOI_數果網路股份有限公司.
SUGOI_數果網路股份有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 20 ngày trước
【我們期望你所具有的經驗與特質】 1. 具客戶開發能力,理解原生廣告概念,反應快,好溝通 2. 熟悉媒體代理商及時尚美妝類客戶 (如熟悉汽機車 、金融業等其他產業更佳) 3. 積極有企圖心,高抗壓性,有責任感,能獨立作業並具備團隊精神
【我們期望你所具有的經驗與特質】 1. 具客戶開發能力,理解原生廣告概念,反應快,好溝通 2. 熟悉媒體代理商及時尚美妝類客戶 (如熟悉汽機車 、金融業等其他產業更佳) 3. 積極有企圖心,高抗壓性,有責任感,能獨立作業並具備團隊精神
106台灣臺北市大安區
28K ~ 35K TWD / month
3 years of experience required
No management responsibility
【工作內容】 1.優化口碑開發、提案、執行、請款流程,提出市場新口碑案型並執行落地 2.聯繫溝通、管理口碑合作案件,處理案件問題 3.合作成效數據計算統計並提供優化方式 4.不同類型口碑名單開發、整理、更新;長期合作網紅年度合作契約簽訂、管理 5.協助各式商案、跨部門案件討論,提供更多口碑結合機會
【工作內容】 1.優化口碑開發、提案、執行、請款流程,提出市場新口碑案型並執行落地 2.聯繫溝通、管理口碑合作案件,處理案件問題 3.合作成效數據計算統計並提供優化方式 4.不同類型口碑名單開發、整理、更新;長期合作網紅年度合作契約簽訂、管理 5.協助各式商案、跨部門案件討論,提供更多口碑結合機會
106台灣台北市大安區
40K ~ 50K TWD / month
3 years of experience required
Managing 1-5 staff
角色工作的職責 1.協調跨職能團隊的不同小組,一同合作進行專案任務 2.直接與內/外部需求單位釐清確認需求,整合技術/設計等資源,確保共識並交付產品上線 3.協助團隊建立數據量測指標與計畫,確保每次開發週期驗證相對成果 4.與設計一同打磨產品使用者體驗,在瀏覽與互動行為對標市場上領先地位的產品 5.緊密地與技術研討技術債的減量,逐步打造可靠引訂且具延伸性的產品架構 6.和產品營運擬定客戶關係...
角色工作的職責 1.協調跨職能團隊的不同小組,一同合作進行專案任務 2.直接與內/外部需求單位釐清確認需求,整合技術/設計等資源,確保共識並交付產品上線 3.協助團隊建立數據量測指標與計畫,確保每次開發週期驗證相對成果 4.與設計一同打磨產品使用者體驗,在瀏覽與互動行為對標市場上領先地位的產品 5.緊密地與技術研討技術債的減量,逐步打造可靠引訂且具延伸性的產品架構 6.和產品營運擬定客戶關係...
106台灣台北市大安區
800K ~ 1M TWD / year
3 years of experience required
No management responsibility