Applications for this position are currently paused
Lưu
Công việc được cập nhật 5 ngày

Mô tả công việc

Responsibilities

  • Plan and write product test plans/test items/reports for the required functions to achieve and continuously improve the test process. 
  • Actively feedback and track the problem, analyze the root cause and debug the issues.
  • Manually execute the test case to confirm that the case can effectively verify the function, and analyze, clarify and narrow the scope when encountering problems.
  • Perform functional testing, user testing, integration testing and stress testing.
  • Possess teamwork ability, able to cooperate with technical personnel, designers, and product demand personnel to complete the development and operation of the project.

Qualification

  • 2 years+ of software development or testing experience.
  • Familiar with more than 1 continuous integration and software version control tools (JIRA, Jenkins, etc.)
  • Familiar with and have complete product integration testing experience (Cloud Service, Mobile App, Web, Unity App, at least 1 of above)
View all jobs
View all jobs
Lưu
1
2 years of experience required
700,000 ~ 900,000 TWD / year
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
60K ~ 80K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
850K ~ 1.6M TWD / year
Logo of VIVERSE 宏願數位股份有限公司.

Về chúng tôi

VIVERSE 是讓人身歷其境且擁有無限新體驗的元宇宙 (Metaverse) 生態系,打破空間和裝置藩籬,緊密連結個人與社群,讓每個人都享有打造專屬 VIVERSE 元宇宙的權利;讓擁有不同生活方式的人們,皆能聚集於一個開放且易於進入的全新虛擬空間,更沒有個人交易和資料安全疑慮。

VIVERSE 與全球數以千計的內容開發者合作構建 VIVERSE 生態系,促進開放標準的共享資源和社區,打造一條通向治理、經濟、隱私和安全的透明途徑,提供前所未有的產業創新革命。

VIVERSE 歡迎你的加入!


Nhóm

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Director of Engineering
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR

Việc làm

Contract
Sơ cấp
1
200 ~ 300 TWD / hour
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
750K ~ 1.5M TWD / year
Lưu

Internship
Thực tập
1
200 ~ 200 TWD / hour
Lưu